NOVINKY

arr3ExpedíciaTovar odoslielam do 24 hodín od objednávky v pracovné dní. Doručenie by namalo trvať viac ako 2...

TOVAR V AKCII

naša cena 7,90 EUR
skladom
naša cena 11,90 EUR
skladom
naša cena 25,93 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 10,50 EUR
skladom
naša cena 10,90 EUR
skladom
naša cena 10,63 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim: Boris Kováč – btapress, so sídlom kpt. Nálpeku 12, 935 26 Starý Tekov, ICO 46087150, ďalej len predávajúci a kupujúcim pri nákupe tovaru preostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.OnlineKnihkupectvo.sk

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona č. 108/200 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“) a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode"). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

4. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Dodacie podmienky:

1.Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať najneskôr do 48 hodín od  objednania, adekvátne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

3. Kupujúci sa zaväzuje prebrať objednaný a zaplatiť zaň dojednanú cenu

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou

- poškodenie zásielky zavinené poštou

5. Poštovné a dodacie podmienky sa vzťahujú na tovar doručovaný v rámci Slovenska. V prípade, ak kupujúci požaduje doručenie do zahraničia k objednanému tovaru je naúčtované poštovné a balné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho o navýšení ceny. Tovar bude expedovaný do zahraničia len na základe súhlasu a dohody na výške poštovného do danej krajiny.

Cena a platobné podmienky

1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho ako „Naša cena“. Pre porovnanie je na internetovej stránke predávajúceho uvedená aj „bežná cena“, t.j. odporúčaná maloobchodná cena, za ktorú sa tovar obvykle predáva. Cena je uvádzaná bez  DPH, pokiaľ nie je napísané inak, nakoľko predávajúci nie je platcom dph. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru.

4. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných poštou v rámci Slovenskej republiky, je k cene objednávky účtované poštovné a balné vo výške: 1,60€ - pri platbe vopred prostredníctvom Slovenskej pošty 2. Trieda, 1,90 € pri platbe vopred prostredníctvom Slovenskej pošty 1. Trieda, 2,50€ Pri platbe na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty (1. trieda), 7€ pri doručení poštovým kuriérom (doručenie do 24 hodín) – dobierka alebo platba vopred.

5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

6. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

7. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:

- v hotovosti pri osobnom odbere (Redakcia eLVéčko, Vojenská 4, 93401 Levice )

- online platobnými nástrojmi bánk – TATRAPAY

(Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.)

- prostredníctvom elektronického bankovníctva,

- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),

- prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

8. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

9. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

10. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

11. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2., článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk) alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

12. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VI. ods. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (t.j. odo dňa, keď tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu).

Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré zákazníci poskytnú sa považujú za dôverné a chránené
podľa príslušných predpisov.Prevádzkovateľ a predajcovia sa zaväzujú,že údaje neposkytnú tretím
osobám.Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov Andrew Book a to
na základe písomnej žiadosti.V žiadosti musí byť uvedené prihlasovacie meno a heslo kupujúceho.

Záruka vrátenia ceny tovaru :

Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie peňazí za tento tovar (poplatok zaplatený za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutý).
Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho.
Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne od doručenia na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na tel. čísle 0948 110 170 alebo e-mailom na adrese: kontakt@onlineknihkupectvo.sk

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

-------------------------------------------------------------

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

KONTAKTY

OnlineKnihkupectvo

Adresa: Vojenská 4, Levice

Telefón: 0907 954 871

YjZkMWM4M